Skip to Content
Enter
Skip to Menu
Enter
Skip to Footer
Enter

ข่าวประชาสัมพันธ์

ยินดีต้อนรับ
ท่านผู้อำนวยการ แชม มุ่งดี

ขอบคุณทีท่านเลือกมาพัฒนาโรงเรียนของเรา ให้ทันสมัย และเป็นที่ยอมรับในมาตรฐานที่กระทรวงศึกษาธิการ ให้การยอมรับ

อ่านข่าวนี้

โครงการต้านทุจริต

ผู้บริหารการศึกษา โรงเรียนสนมวิทยาคาร ให้ความสำคัญในด้านความโปร่งใสในการดำเนินงานของโรงเรียน เพื่อให้โรงเรียนฯ มความโปร่งใส ในด้านการบริหารการศึกษา และ ในด้านการใช้งบประมาณ เพื่อพัฒนาโรงเรียนฯ และเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับ เยาวชน ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต ต่อหน้าที่ ต่อสังคม

อ่านข่าวนี้

ข้อมูลการศึกษา
โรงเรียนสนมวิทยาคาร

หลักสูตรที่เปิดสอน สำหรับการศึกษา

ข้อมูลการบริหารงาน
ด้านงบประมาณ

ข้อมูลการบริหาร
ทรัพกรบุคคล

ข่าวประชาสัมพันธ์ และ ปฏิทินกิจกรรม

ติดต่อสอบถาม ข้อมูลด้านการศึกษา

ติดต่อสอบถาม

190 หมู่ 1 ตำบลสนม อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ 32160 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 โทรศัพท์

086-455-9810

email icon

info@swc.ac.th