NECTEC
NSTDA
Home
Computer
Program
Internet & Web
Graphics
CAI
Multimedia
Electrical Power
General Education
Special Education
Links
Webmaster
กฏหมายไทยที่ควรรู้

กฏหมายเกี่ยวกับครอบครัว
จดทะเบียนสมรส
 • บัตรประจำตัวประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้านทั้งสองฝ่าย
 • กรณีที่คู่สมรส ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง หรือทั้งสองยังไม่บรรลุนิติภาวะ (อายุเกิน 17 ปี แต่ไม่ถึง 20 ปีบริบูรณ์) ให้บิดามารดา หรือผู้ปกครองมาลงลายมือชื่อแสดงเจตนายินยอมด้วยตนเอง ต่อหน้านายทะเบียน พร้อมนำหลักฐานแสดงตนมาด้วย หรือมีหนังสือยินยอมจากบิดามารดา หรือผู้ปกครองมาแสดง
 • กรณีที่คู่สมรส ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง หรือทั้งสองฝ่ายเคยหย่าให้นำหลักฐานการหย่ามาแสดง สำหรับฝ่ายหญิงถ้าการหย่าไม่ครบ 310 วัน ให้นำใบรับรองแพทย์ ว่าไม่ได้ตั้งครรภ์มาแสดงด้วย (ยกเว้นกรณีสมรสกับคู่สมรสเดิม)
จดทะเบียนหย่า
 • หลักฐานการจดทะเบียนสมรส
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • บัตรประจำตัวประชาชน (ทั้งสองฝ่าย)
 • หลักฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น สูติบัตร ฯลฯ (ถ้ามี)
การแจ้งเกิดภายในกำหนด
 • ต้องแจ้งเกิดต่อนายทะเบียนผู้รับแจ้ง ภายใน 15 วัน นับแต่วันเกิด
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • บัตรประจำตัวประชาชน
 • บัตรประจำตัวประชาชนเจ้าบ้าน บิดา และมารดาเด็ก พร้อมสำเนาทะเบียนบ้าน
 • หนังสือมอบหมายจากเจ้าบ้าน หรือจากมารดาเด็ก
 • หนังสือรับรองการเกิด (ถ้ามี)
 • หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสมรสของบิดามารดา
การแจ้งเกิดภายเกินกำหนดของบุคคลสัญชาติไทย
 • เจ้าบ้าน หรือมารดาเด็ก ยื่นคำร้องต่อนายทะเบียนที่เด็กเกิด
 • ภาพถ่ายรวมทั้งครอบครัวของเด็กที่แจ้งเกิด ขนาด 5 นิ้ว 1 รูป
 • ภาพถ่ายเด็ก ขนาด 3 x 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป
 • นำพยานบุคคลมาให้ถ้อยคำประกอบ คือผู้ทำคลอด ผู้รู้เห็นการเกิด ผู้มีฐานะมั่นคง ซึ่งมีภูมิลำเนาในท้องที่ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ ข้าราชการชั้นสัญญาบัตร อย่างน้อย 2 คน
 • หลักฐานอื่นๆ เช่นเดียวกับการแจ้งเกิดภายในกำหนด
การแจ้งเกิดของบุคคลสัญชาติไทย ในต่างประเทศ
 • กรณีสถานที่นั้นๆ มีสถานฑูต หรือกงสุลไทย ให้แจ้งเกิดที่สถานฑูต หรือกงสุลไทย
 • กรณีที่ไม่มีสถานทูต หรือกงสุลไทย ให้แจ้งเกิดตามแบบพิมพ์ของประเทศที่เด็กเกิด