ความเป็นมา
ภารกิจ
เกียรติยศ
ปรัชญา
ปณิธาน
พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
ผู้บริหาร
บุคลากร
เทคโนโลยี

ผู้บริหาร

ชื่อ นามสกุล รองศาสตราจารย์ไพพรรณ อินทนิล
วัน เดือน ปีเกิด 24 พฤษภาคม 2494
การศึกษา กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) วิทยาลัยวิชาการศึกษามหาสารคาม
  กศ.ม. ( บรรณารักษศาสตร์) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร
การรับราชการ
ปัจจุบัน รองศาสตราจารย์ ระดับ 9
  รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยบูรพา
  หัวหน้าภาควิชาบรรณารักษศาสตร์
ผลงานวิจัย การศึกษารวบรวมการละเล่นพื้นบ้าน ดนตรี และฟ้อนรำภาคตะวันออก จังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด (ผู้วิจัยร่วม) ปีงบประมาณ 2523
  การศึกษาประวัติชื่อตำบล อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ปีงบประมาณ 2534
  เทคนิคการเล่านิทาน ปีงบประมาณ 2534
  อาหารจังหวัดชลบุรี ปีงบประมาณ 2542
  การศึกษาประวัติชื่อตำบล อำเภอ หมู่บ้าน จังหวัดชลบุรี ปีงบประมาณ 2543
  การละเล่นสะบ้า ปีงบประมาณ 2543
  การส่งเสริมการอ่าน ปีงบประมาณ 2544
งานบริการทางวิชาการ
2542 หัวหน้าโครงการส่งเสริมการอ่านและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม
2542 - ปัจจุบัน หัวหน้าโครงการอบรมดนตรีไทย นาฏศิลป์ และศิลปะ ภาคฤดูร้อน
2543 - ปัจจุบัน หัวหน้าโครงการอบรมดนตรีไทย นาฏศิลป์ และศิลปะ ทุกวันอาทิตย์
2542 - 2543 หัวหน้าโครงการบริการสารสนเทศทางวัฒนธรรม
2542 - 2544 หัวหน้าโครงการค่ายผู้นำเยาวชนด้านศิลปวัฒนธรรมไทย
งานบริหาร
2542 - 2544 ประธานสถาบันศิลปะและวัฒนธรรม
2544 กรรมการผู้แทนสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำบัณฑิตวิทยาลัย
2545 - ปัจจุบัน รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันศิลปะและวัฒนธรรม
2545 - ปัจจุบัน หัวหน้าภาควิชาบรรณารักษศาสตร์
2545 - ปัจจุบัน กรรมการบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2530 - ปัจจุบัน ประธานจัดงานประกวดดนตรีไทยระดับนักเรียนภาคตะวันออก ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
2542 - 2544 ประธานฝ่ายทูลเกล้าฯ และจัดเรียงปริญญาบัตร
กรรมการประเมินพนักงานมหาวิทยาลัย
วิทยากรบรรยายเรื่องวัฒนธรรม
วิทยากรบรรยายการส่งเสริมการอ่าน, กิจกรรมวัฒนธรรม ฯลฯ
เป็นที่ปรึกษาการจัดห้องสมุดโรงเรียนในภาคตะวันออก
กรรมการตรวจรูปแบบผลงานทางวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

สงวนลิขสิทธิ์ 2547 ศูนย์เครือข่ายความรู้วัฒนธรรม : BUU Knowledge Center of Culture
สถาบันศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131
โทรศัพท์ 0 3874 5900 ต่อ 4609-4612
โทรสาร 0 3874 5807
http://www.siamculture.org
paipan40@yahoo.com